മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബലിജിത്ത് Edit
നാമം
    വിഷ്ണു
More details: മഹാബലിയെ ജയിച്ചവന്‍


Entries from Datuk Database

ബലിജിത്ത്(നാമം):: വിഷ്ണു (മഹാബലിയെ ജയിച്ചവന്‍)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ midge, ആസ്താവം, ആദിവരാഹം, മുടമ്പല്ല്, മനുഷ്യദേവന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean