മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബലന്‍ Edit
    ബലഭദ്രന്‍, കാക്ക


Entries from Datuk Database

ബലന്‍(നാമം):: കാക്ക
ബലന്‍(പുരാണ.):: ബലരാമന്‍
ബലന്‍(പുരാണ.):: ഒരു അസുരന്‍, വലന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ recondition, chainless, മംഗലാംഗ, അനക, ചൈലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean