മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബലക്കുക Edit
    ബലപ്പെടുക


Entries from Datuk Database

ബലക്കുക(ക്രിയ):: ബലപ്പെടുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ beside, sprouting, swear, അര്‍ത്തി, അമേദസ്ക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean