മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബര്‍ഹിഷ്മാന്‍ Edit
    യാഗം ചെയ്യുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇലവില, വൃഷം, മന്തവ്യം, അനുശാസനം, ആയവസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean