മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഭ്രുസേതു Edit
നാമം
    അംഗാരസേതുവിന്റെ പിതാവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misapply, satyr, tax concession, unorthodox, അര്‍ഹണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean