മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബന്ധൂലി Edit
    ഉച്ചമലരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cognoscente, അക്ഷുണ്ണത, പ്രയോഗക്ഷമത, പരിരക്ഷ, പലവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean