മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബന്ധനീയ Edit
    ബന്ധിക്കത്തക്ക


Entries from Datuk Database

ബന്ധനീയ(വിശേഷണം):: ബന്ധിക്കത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ obtuse, publicist, പ്രചായിത, തോന്നിയവാസി, എഴുവ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean