മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബന്ധത്രയം Edit
    ചതുരംഗസൈന്യം


ബന്ധത്രയം Edit
    ഉഡ്യാനബന്ദം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ demote, soda, മുളവ്, അപ്പി, ഉദയനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean