മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബന്തോവസ്ത് Edit
    ഏര്‍പ്പാട്, സൂക്ഷിപ്പ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ college, അത്യന്തോകോപന്‍, അനന്തരന്‍, ആശേകുടി, ആദിത്യകേതു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean