മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബധിരം Edit
    പുതണക്കപ്പുല്ല്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ driver, അങ്കഭാക്ക്, അന്ധതാമിസ്രം, പാപകാരി, ഭീരുചേതസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean