മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബദരക്ഷണം Edit
    ബദരം പഴുക്കുന്ന കാലം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adjure, aegis, അനുതാപന, ഞായര്‍, മാതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean