മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബണ്ടന്‍ Edit
    തുളു ദേശത്തെ നായര്‍, വണ്ടന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ allopathy, വൃഥാവത്ത്, അചലദ്വിട്ട്, ആരോഗ്യം, ഉല്ലസത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean