മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബഡവാമുഖംമുഖാഗ്നി Edit
നാമം
    ബഡവാഗ്നി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബക, ചിത്രലേഖകന്‍, മണ്ഡലം, മന്ദഹാസം, പരിമളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean