മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബകവൃതം Edit
    കപടബക്തി, ബകത്തെപ്പോലെ കപട നയം പ്രവര്‍ത്തി്ക്കല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tetanus, അഭിസംഹരണം, ഭുസാമ്യം, മുപ്പുരം, ഉപദ്വാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean