മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ബക Edit
    രാവണന്റെ പേരമ്മ, ഖരന്റെ മാതാവ്


Entries from Datuk Database

ബക(നാ. പുരാണ.):: സുമാലിക്കു കേതുമതിയിലുണ്ടായ പുത്രി (രാവണന്‍റെ പേരമ്മ, ഖരന്‍റെ മാതാവ്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഞ്ചുമൊഴി, അമണ്ഡ, അംശുഗരന്‍, വ്യാഖ്യാതാവ്, വൈഹാസികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean