മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫാലഗുപ്തന്‍ Edit
    ബലരാമന്‍


Entries from Datuk Database

ഫാലഗുപ്തന്‍(നാ. പുരാണ.):: ബലരാമന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ comfit, അദ്രിശയ്യന്‍, ഉള്ളടക്കം, കൂടലര്‍, ദിവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean