മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫല്‍ഗുനം Edit
    ഫല്‍ഗുനമാസം
    the month of phalgunam


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neddy, phoebus, phosphorescence, അംഗുഷ്ഠമാത്ര, ആതര്‍ദ്ദനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean