മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലിതാര്‍ത്ഥം Edit
    ഫലത്തോടുകൂടിയ അര്‍ത്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ curtilage, martial law, want, അടയ്ക്കാപ്പഴം, പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുക


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean