മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലാശനം Edit
    കിളി പഴം ഭക്ഷിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

ഫലാശനം(നാമം):: പഴം ഭക്ഷിക്കല്‍
ഫലാശനം(നാമം):: കിളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ re examine, അവിശസ്തന്‍, ആമ്പിറന്നോന്‍, ആത്താമ്മ, മദ്ധ്യമക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean