മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലാനുമേയ Edit
    ഫലംകൊണ്ട് ഊഹിക്കാന്‍ തക്ക


Entries from Datuk Database

ഫലാനുമേയ(വിശേഷണം):: ഫലംകൊണ്ട് ഊഹിക്കാന്‍ തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭ്യുപഗത, ഇദ്ധവിത്തന്‍, ഫേറ്റന്‍, പ്രിയസഹചരി, സാന്ദ്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean