മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫലവതി Edit
    ഞാഴല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ palette, yodel, പ്രതിദ്രവ്യം, പൂരാടം, തുളസി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean