മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫണീന്ദ്രന്‍ Edit
    അനന്തന്‍


Entries from Datuk Database

ഫണീന്ദ്രന്‍(നാമം):: അനന്തന്‍
ഫണീന്ദ്രന്‍(നാമം):: പതഞ്ജലി
ഫണീന്ദ്രന്‍(പുരാണ.):: സര്‍പ്പങ്ങളുടെ രാജാവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ circumnavigation, conservation, cox, spin, stylus


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean