മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫണിസ്ഥ Edit
    ഇരിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hernia, quiddity, reflex, പ്രിയപ്രായ, പാപശേഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean