മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഫണിനി Edit
    നാഗസ്ത്രീ


Entries from Datuk Database

ഫണിനി(നാമം):: നാഗസ്‌ത്രീ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ farago, oomph, pulmonary, അദീനന്‍, ഇടുമുടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean