മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൗഗണ്ഡ Edit
    ചെറുപ്പമായ
    young


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depression, galaxy, അപൃക്ത, ആരമ്പ്, ആഹ്നിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean