മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പൗഗണ്ഡ Edit
    ചെറുപ്പമായ
    young


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ angina pectoris, മഘാഭവന്‍, പ്രേമ, ചാണ്ടുക, ചിതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean