മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്ഹഹണേമി Edit
    ചന്ദ്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷിമണി, ചാവട്ട, മാല്‍, പുലര്‍ത്തിക്കുക, കാക്കപ്പൊന്ന്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean