മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്ലാന്‍ Edit
    ആസൂത്രണം, പദ്ധതി,


പ്ലാന്‍
    graph


Entries from Datuk Database

പ്ലാന്‍(നാമം):: ആസൂത്രണം
പ്ലാന്‍(നാമം):: പദ്ധതി
പ്ലാന്‍(നാമം):: കെട്ടിടത്തിന്‍റെയും മറ്റും മാതൃകാരേഖ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അര്‍ദ്ദനി, അത്തപ്പാടി, പാരശവ, വണ്ടിണ്ട, വസ്ത്രപത്രിക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean