മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്ലക്ഷം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    അരയാല്‍, രഹസ്യവാതില്‍.
    Pipal tree, Secret door.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

പ്ലക്ഷം(നാമം):: ഇത്തിവൃക്ഷം (ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നര്‍ഥം)
പ്ലക്ഷം(നാമം):: അരയാല്‍
പ്ലക്ഷം(നാമം):: പേരാല്‍
പ്ലക്ഷം(നാമം):: സപ്തദ്വീപുകളില്‍ ഒന്ന്
പ്ലക്ഷം(നാമം):: ഒളിവാതില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അതിനു, വിരഹം, മണിമയ, മാചം, രുക്മി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean