മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രോദ്ദീപ്ത Edit
    ജ്വലിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cancroid, അദ്ധ്വാനം, വിചേഷ്ട, പ്രവയസ്സ്, പരാനന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean