മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രോദഗത Edit
    മുന്നോട്ടു തള്ളിയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ modality, ഭഗ്നപൃഷ്ഠ, വാതുരാലയം, മേഘധനുസ്സ്, അവ്യവസ്ഥ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean