മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രോഗ്രാം Edit
    കാര്യപരിപാടി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manic, അഷ്ടാംഗബ്രഹ്മചര്യം, ആണ്ടിയാട്ടം, ആക്രന്ദം, ഉയര്‍ന്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean