മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രോക്തന്‍ Edit
    പ്രവചനം നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ tarpaulin, thyroid, whensoever, applicator, ആഗാരദാഹം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean