മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രോക്തന്‍ Edit
    പ്രവചനം നടത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ processional, shower bath, take up, പ്രയാഗ, പ്രതിപാദകന്‍


75404 Malayalam words
94597 English words
Hosted on DigitalOcean