മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേഷ്ഠ Edit
    ഭാര്യ


പ്രേഷ്ഠ Edit
    ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട
    beloved


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ബൃംഗാവലി, ബൈദലം, വസ്ത്യം, പടിത്തരം, ധനുര്‍വ്വേദി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean