മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേഷകപ്രേഷകന്‍ Edit
    ദൂതന്റെ ദൂതന്‍
    messenger's messenger


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nominee, prophylactic, undergraduate, ചമ്മല, പിശാചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean