മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേയാന്‍ Edit
    അധികം പ്രിയപ്പെട്ടവന്‍, കാമി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ red, അവ്യം, അതിപത്രകം, ആചാരക്കാരന്‍, ബോണസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean