മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേമ Edit
    അനുരാഗം, സ്തീക്കു പുരുഷനോടും പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും തോന്നുന്ന സ്നേഹം, ഇന്ദ്രന്‍


പ്രേമ Edit
    പ്രേമത്തെ സംബന്ധിച്ച
    pertaining to love


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ astonish, അവതര്‍പ്പണം, അനന്താസനന്‍, ഇടമ്പടുക, ബ്രഹാമാണി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean