മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേതഹാരന്‍ Edit
    പ്രേതം ചുമക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ail, cetacea, peevish, quash, അഗ്നിവാര്‍പ്പന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean