മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രേതബാധ Edit
    പിശാചപീഡ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dumps, occupational, scum, അന്തിക്കുക, ഒരേടത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean