മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രീതിദത്തം Edit
നാമം
    വിവാഹസമയം വധുവിന് ബന്ധുക്കള്‍കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം


Entries from Datuk Database

പ്രീതിദത്തം(നാമം):: സന്തോഷപൂര്‍വം നല്‍കപ്പെട്ടത്
പ്രീതിദത്തം(നാമം):: വിവാഹസമയത്തു വധുവിനു ബന്ധുക്കള്‍ കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hypertension, oliver, അമാതൃക, ഇഞ്ചിക്കണക്കറി, മായാവാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean