മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രിയാമിഷന്‍ Edit
    മാംസഭക്ഷണത്തില്‍ പ്രിയമുള്ളവന്‍


Entries from Datuk Database

പ്രിയാമിഷന്‍(നാമം):: മാംസഭക്ഷണത്തില്‍ പ്രിയമുള്ളവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ grab, ചര്‍മ്മഗന്ധിക, വാപിത, സാദൃശ്യ, ജഘ്നി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean