മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രിയ Edit
    ഇഷ്ടമുള്ളവള്‍, ഭാര്യ
    beloved girl, wife


പ്രിയ
    lass, dulcinea


പരിയ Edit
    പരുക്കനായ
    rough


Entries from Datuk Database

പ്രിയ2(നാമം):: പ്രിയമുള്ളവള്‍, ഭാര്യ
പ്രിയ2(നാമം):: ഉപപത്നി, സ്‌ത്രീ
പ്രിയ2(നാമം):: ചിറ്റേലം
പ്രിയ2(നാമം):: വള്ളിമുല്ല
പ്രിയ2(നാമം):: ഞാഴല്‍
പ്രിയ2(നാമം):: മദ്യം
പ്രിയ1(വിശേഷണം):: ഇഷ്ടമുള്ള
പ്രിയ1(വിശേഷണം):: താത്പര്യമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അധരീണ, അഭിസംഗം, പ്ലമാന, ഭോജനം, ബാലമുഷിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean