മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാവൃത്തിക Edit
വിശേഷണം
    അപ്രധാനമായ, കാര്യബോധമുള്ള


Entries from Datuk Database

പ്രാവൃത്തിക(വിശേഷണം):: അപ്രധാനമായ
പ്രാവൃത്തിക(വിശേഷണം):: കാര്യബോധമുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ depurate, jaw, അത്യഗ്നി, ചുരികുഴല്‍, വാപിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean