മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാവരീകന്‍ Edit
    പ്രാവാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ eradication, thank, മക, അഹിച്ഛത്ര, ആരകച്ചാര്‍നോക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean