മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാവരീകന്‍ Edit
    പ്രാവാരം ഉണ്ടാക്കുന്നവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ neolithic, CAD, അഗ്നിമന്ഥാദി, ചൂതകം, അംഗവൈകല്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean