മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാവരം Edit
    വേലി,മറ


പരാവരം Edit
    പ്രപഞ്ചം
    the universe


Entries from Datuk Database

പരാവരം(നാമം):: പ്രപഞ്ചം
പരാവരം(നാമം):: കാര്യകാരണങ്ങള്‍
പരാവരം(നാമം):: ചിറ്റീന്തല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ plumbing, മുമൂര്‍ഷ, അയിത്തം, പോര്‍വ, പറ്റുകാരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean