മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാവണം Edit
    കിളത്തൂമ്പ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ malinger, യാഗശാല, അശൂന്യം, ഉടന്‍, ഉത്തമ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean