മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാരബ്ധകര്‍മ്മം Edit
    തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി, പൂര്‍വ്വ കര്‍മ്മം
    work begun, old action


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകാണ, അനുജാത, ചന്ത്രം, മണ്ഡരി, മാറാ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean