മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രായേണ Edit
    മിക്കവാറും, പക്ഷേ
    mostly, almost


Entries from Datuk Database

പ്രായേണ(അവ്യയം):: മിക്കവാറും
പ്രായേണ(അവ്യയം):: പക്ഷെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിവീത, ബദ്ധോദ്യമ, പുക്കാരം, തില്ലരി, മദനമനന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean