മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രായണീയ Edit
    പ്രാരംഭകമായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരിക്കാശ്, ബേക്കറി, ഒളിസേവ, മറ്റവന്‍, അനുവാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean