മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാപ്തോദയം Edit
    അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ingratiate, lecturership, ഇന്ദ്രപുഷ്പി, മാണുക, മാപം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean