മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാദോഷ Edit
    പ്രദോഷത്തെ സംബന്ധിച്ച
    pertaining to dusk


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chink, loyalty, pupil, മഗതം, അമൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean